November 29, 2008 Kansas vs Missouri Band Trip - Hachem