November 12, 2009 Kansas vs Baylor Big 12 Trip OKC - Hachem